Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Markkinointirekisteri

Tämä on 3D Prinnon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.1.2022. Viimeisin muutos 30.1.2022.

1. Rekisterinpitäjä

3D Prinno(3133513-7), Varikkokatu 9 Talli 37, 70620 KUOPIO

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jarkko Rönkkö, Suunnittelupäällikkö,  jarkko.ronkko@3dprinno.fi, 041-3117177

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

3. Rekisterin nimi

3D Prinnon markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena:

• Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

• Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

• Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kun se on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen sekä rekisterinpitäjää velvoittavan lainsäädännön kannalta.

Markkinointiin perustuvia suostumuksia asiakkaiden perustietojen osalta säilytetään kaksi (2) vuotta. Tarve säilyttää rekisteröidyn tiedot myyntiä ja markkinointia varten sekä näiden tietojen oikeellisuus tarkistetaan vuosittain. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan tietojen oikeellisuuden tarkistuksen yhteydessä, sekä myös muina aikoina tarpeen tullen.

 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnalle välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla tai muuten kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla tai muuten kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Asiakasrekisteri

 

Tämä on 3D Prinnon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.1.2022. Viimeisin muutos 30.1.2022.

1. Rekisterinpitäjä

3D Prinno(3133513-7), Varikkokatu 9 Talli 37, 70620 KUOPIO

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jarkko Rönkkö, Suunnittelupäällikkö, jarkko.ronkko@3dprinno.fi, 041-3117177

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön

3. Rekisterin nimi

3D Prinnon asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena:

• Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

• Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

• Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä(asiakkaalta) itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä tiedoista, asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaamisesta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista sekä muilta yrityksiltä.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Sekä rekisteröidyn toimittamat 3D-mallinnukset.

 

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kun se on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen sekä rekisterinpitäjää velvoittavan lainsäädännön kannalta.

Markkinointiin perustuvia suostumuksia asiakkaiden perustietojen osalta säilytetään kaksi (2) vuotta. Tarve säilyttää rekisteröidyn tiedot myyntiä ja markkinointia varten sekä näiden tietojen oikeellisuus tarkistetaan vuosittain. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan tietojen oikeellisuuden tarkistuksen yhteydessä, sekä myös muina aikoina tarpeen tullen.

 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnalle välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla tai muuten kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla tai muuten kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).